location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Hjortvägen 1, Växjö

call

0470 - 73 81 80

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vad säger arbetsmiljölagen?

Arbetsgivaren är enligt lag ansvarig för arbetsmiljön på ett företag. I stort syftar det till två saker; att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM)
En väl fungerande arbetsmiljö innebär att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna, att få det att bli en naturlig och självsäker del i den dagliga verksamheten. Alla arbetsplatser där det finns anställda skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete  (SAM) enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1
Undersöka - Riskbedöma- Åtgärda - Följa upp
 
Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er:
  • Att utarbeta er arbetsmiljöpolicy
  • I det löpande arbetsmiljöarbetet i skyddsgrupp/skyddskommitté
  • Fysikaliska mätningar t ex: buller, ljus, luftkvalitet
  • Rådgivning och stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Rådgivning och hjälp före eller efter inspektion från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljörond
Arbetsmiljöronder används som ett verktyg i arbetet att uppfylla AFS 2001:1.
Det är viktigt att på ett tidigt stadium hitta källor till olycksfall och hälsorisker. Arbetsmiljöronder är en effektiv åtgärd som både på kort och på lång sikt kan trygga personalsäkerheten, öka närvaron och leveranssäkerheten samt erhålla en god arbetsmiljö.
 
Arbetsmiljökartläggning
Enkätundersökning för att kartlägga och undersöka medarbetarnas upplevelse av fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
 
Ergonomi
Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag ett stort problem. För medarbetaren ger besvären ett personligt lidande och för företaget sänkt effektivitet. Med rätt insatser kan många av besvären förebyggas.
 
Utbildningar
Vi erbjuder utbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) enligt AFS 2015:4.
Läs mer: 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)